صفحه ی شخصی معصومه برادران ثلاثه

صفحه ی شخصی معصومه برادران ثلاثه

این دانِسته های ماست که زندگی ما را می سازد و میتواند ما را سالِم و سلامت از امواج خروشان بگذراند ،هر چه توشه بیشتر کِشتی محکم تر و هر چه کِشتی محکم تر استقامت بیشتر .

من را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

عالَمِ کتاب ،عالَمِ عجیبیست ،یک آن در چمنزار سیر میکنی و لحظه ای دیگر در درون ذهن یک فرد قدم

 

میزنی و وقتی خود را از این عَوالم بیرون میکشی، در اطراف خودت دنیایی میبینی پر از گِرِه ..گِرِه هایی

 

که با اندکی تمرکز به راحتی باز میشوند و راه باز کردن آن هم در همان عالَم کتاب آمده ...اما ما فقط به

 

زور اکتفا میکنیم و با به دندان کشیدن سعی در باز کردن گره میکنیم دریغ ازاین که یا دندانمان میشکند یا

 

نخ پاره میشود و یا گره باز نمی شود ...شاید هم بشود اما گِزگِز دندان هایمان را  که احساس میکنیم ،

 

بدو بیراه به بانی این گره میفرستیم..

 

اگر به من بود در عالَم کتاب هایم میماندم، اما گفته ای که عملی نشود مانند همان دستور باز کردن گره

 

میماند که آن را یاد میگیریم اما در نهایت با دندان بازش میکنیم.

 

اینجا صفحه ای برای اشتراک اندوخته هاست،نه فقط اندوخته های من ،اندوخته های همه حتی خوده تو!

 

کوچکترین جمله ی موجود در ذهن تو شایدشاه کلید باز کردن مشکل شخص دیگری باشد.

 

 

معصومه برادران

کارشناس سئو و بازاریابی دیجیتال 

محتوا نویس و فارق التحصیل رشته ی مدیریت